Engineering surplus

Surplus apportionment and data verification exerciseMetal and Engineering Industries Retirement Funds

As a result of amendments to the Pension Funds Act in 2007, Bargaining Council Retirement Funds fall under the Pension Fund Act with effect from 1 January 2008.In accordance with the provisions of the Act, the Metal Industries Provident Fund and Engineering Industries Pension Fund are required to apportion surplus funds amongst eligible stakeholders including former members of these Funds, should any surplus exist in these Funds at the Surplus Apportionment Date of 31 March 2008.

This exercise will also be used as an opportunity to trace and pay former members who left these funds and never claimed their benefits due to them.

The trustees of the Funds therefore request anyone who is a member, a pensioner or is a former member of the Funds to contact the Metal Industries Benefit Funds Administrators (MIBFA) to ensure that they have on record the correct contact details for all members.

Who should contact MIBFA?You should contact MIBFA if you are a member, a pensioner or a former member of one of the following Funds

• Metal Industries Provident Fund (MIPF)• Engineering Industries Pension Fund (EIPF)• Metal Industries Group Pension Fund (MIGPF)• Metal Industries Group Life and Provident Fund (MIGLPF)

Please note:1. When you contact MIBFA please have the following at hand:• Your ID or Dompas number • Documents such as a Benefit Statement, a Membership card or a salary slip showing contributions being deducted,• Contact phone or Cell phone number• Postal and home address.2.

Contacting MIBFA does not mean you will be entitled to a benefit.3. There is no registration fee to contact MIBFA.

You are advised not to pay any third parties to assist you in replying to the Funds as the Trustees have set strict procedures to be followed in the process.

MIBFA contact details:Phone number: 0861 50 44 55Fax number: 011 227-0399E-mail address: surplus@mibfa.co.za

Manje nikeza imininingwane yakho edingekela imali esele kwezobunjiniyelaIzikhwama Somhlalaphansi Ezimbonini Zensimbi Nezobunjiniyela seziqala zonke ukulandelela imikhondo yabasebenzi besikhathi esedlule ukwenzela ukuthi bathintwe uma kungenzeka kube nemali esele okudingeka ukuthi bakhokhelwe yona.

Lo msebenzi uzosetshenziselwa ukulandelela umkhondo nokukhokhela amalungu ashiya kulezi zikhwama awangafuna izimali okwakufanele ukuthi akhokhelwe zona. Ngeminyaka yo-1970 abasebenzi abaningi azange bakhiphe imali ezikhwameni kodwa abaqashi babo bakhipha.

Izinzuzo zabasebenzi bezilokhu zihleli zingafunwanga kusukela lapho.Ngakho-ke ababheki beZikhwama bacela nanoma ubani oyilungu, osesempeshenini noma ilungu lesikhathi esedlule leZikhwama ukuthi bathintane nabaphathi bezinzuzo zezimboni i- Metal Industries Benefit Funds Administrators (MIBFA) ukuqinisekisa ukuthi kumarekhodi banemininingwane yokuxhumana nabo elungile.

Sicela wazi:Uma uthinta i-MIBFA kufanele ube nalolu lwazi esandleni:• Inamba ye-ID noma uDompas • Imibhalo efana neSitatimende Sezinzuzo, ikhadi lobulungu noma i-salary slip ekhombisa iminikelo eyadonswa emholweni,• Inamba yocingo noma yeselula ozothintwa kuyo• Ikheli laseposini kanye nelasekhaya.

Ukuthinta i-MIBFA akusho ukuthi uzobe sekufanele ukuthi uthole inzuzo.Akukho mali yokubhalisa oyikhokhela ukuthinta i-MIBFA. Ungakhokheli omunye umuntu wesithathu ukuthi akusize ngokuphendula Izikhwama, Uma ungazi ukuthi kufanele usifake kanjani isicelo sengxenye yakho yemali esele, thinta ihhovisi leNumsa eliseduze nawe ukuze bakusize.

Stuur nou jou besonderhede vir die surplus in die ingenieursbedryfDie Metaal- en Ingenieursbedryf Aftreefondse het begin om alle voormalige lede op te spoor ingeval daar ‘n surplus is om uit te betaal.

Hierdie oefening sal ook gebruik word om voormalige lede wat hierdie fondse verlaat het en nooit die voordele wat hulle toegekom het, opgeëis het nie, te probeer opspoor en hulle voordele aan hulle uit te betaal. In die 1970s het baie werkers nie tot die fondse bygedra nie, maar hulle hulle werkgewers het wel.

En werkers se voordele wag al ál die jare onopgeëis vir hulle. Die trustees van die Fondse het daarom gevra dat enigiemand wat ‘n lid, ‘n pensioenaris of ‘n voormalige lid van die Fondse is of was, met die Administrateurs van die Metaalwerkers Voordeelfondse (MIBFA) in verbinding tree om seker te maak dat die Administrateurs die regte kontakbesonderhede vir hom of haar het.

Let wel:Wanneer jy met MIBFA in verbinding tree, moet jy sorg dat jy die volgende byderhand het:• Jou ID- of Dompasnommer • Dokumente soos ‘n Voordeelstaat, ‘n Lidmaatskapkaart of ‘n salarisstrokie wat wys dat bydraes by jou afgetrek is,• Kontaktelefoonnommer of selfoonnommer• Pos- en woonadres.

Die feit dat jy MIBFA kontak beteken nie dat jy op ‘n voordeel geregtig sal wees nie.Daar is geen registrasiefooi om MIBFA te kontak nie. Moenie derde partye betaal om jou te help om aan die Fondse te antwoord nie.

As jy nie weet hoe om om jou deel van die surplus aansoek te doen nie, kan jy jou naaste Numsa-kantoor skakel vir gratis hulp.

Fana ka dintlha tsa hao hona jwale bakeng sa ha ho ka ba le tjhelete e setseng mokgeng wa enjinereMatlole a Metal and Engineering Industries Retirement Funds a qadile ka ho latela mehlala ya bao ba neng ba le ditho bakeng sa ha ho ka etseha ho be le tjhelete e salang e tla lokelwa ho leshwa batho.

Tshebetso ena hape e tla latela le mohlala e be e lefe bao ba neng ba le ditho ba ileng ba tswa matloleng ba sa tleleima dibenefiti tsa bona tseo ba neng ba lokela ho di fumana.

Dilemong tsa bo-1970 basebetsi ba bangata ha ba ka ba kenya tjhelete matloleng empa boramesebetsi ba bona ba ne ba ba kenyetsa. Mme dibenefiti tsa basebetsi haesale di ntse di dutse moo di sa tleleimuwe.

Ka hoo di-trustee tsa Matlole di kopa mang kapa mang ya neng a le setho, ba leng pensheneng ba neng ba le ditho tsa Matlole hore ba iteanye le Metal Industries Benefit Funds Administrators (MIBFA) ho etsa bonnete ba hore ho tshwerwe dintlha tse nepahetseng tsa moo re ka iteanyang le bona.

Re kopa hore o ele hloko:Ha o iteanya le MIBFA re kopa hore o tshware ho latelang ho wena:• Nomoro ya ID kapa Dompas ya hao • Ditokomane tse jwalo ka Setatemente sa Dibenefiti, karata ya Botho kapa setlankana sa moputso se bontshang ditjhelete tse neng di hulwa,• Nomoro ya mohala kapa ya Selfounu moo re ka iteanyang le wena• Aterese ya poso le lapeng.

Ho iteanya le MIBFA ha ho bolele hore o tla ba le tokelo ya ho fumana benefiti.Ha ho na tefello ya ngodiso bakeng sa ho iteanya le MIBFA. O se ke wa lefa batho ba bang ba boraro (third parties) ho o thusa ho arabela Matloleng.

Ha o sa tsebe ka moo o ka etsang kopo bakeng sa karolo ya hao ya tjhelete e setseng, iteanye le ofisi e haufi le wena ya Numsa hore o fumane thuso ya mahala.

New addresses for MIBFA and MEIBC Western Cape Offices

MIBFAAdderley Street12th Floor – Golden AcreCape Town 8001Tel: 021- 425 5933Fax: 021- 421 6183

MEIBCHarbour Place – 1st floor7 Martin Hammerschlag WayForeshoreCape Town 8001Tel: 021- 421 6140/1/2Fax: 021- 419 7520 or 086 636 8696

Source

Numsa News

Menu