Surplus payout

Ge ke be ke hwetša megala go tšwa go kgaetšedi ya ka le bao ke bego ke šoma le bona, bare di Shop-Steward di kgopela gore re tle offising re tlo tlatša diforomo tša Surplus, go nna e be e le toro ya mosegare feela.

Ke be ke sa tsebe gore Surplus ke eng, gona makgowa ba ka no re fa tšelete fela fela gwa realo Dusien Mojapelo wa go dula motsa­neng waga Mothapo gola Man­kweng (Polokwane).

Dusien o šmetse Coral Glass, Isando mengwaga e lesome-tshela (16) o mong­we wa di Shop-Steward o ile a nyaka batho bao ba bego a šoma le bona seleteng sa Polokwane go ba tsebiša ka Surplus.

Dusien o bile gare ga bona le yena a tlatša foromo. E mo tšere lebaka la dikgwedi tše lesome-hlano (15) go hwetša karabo go tšwa go Mbifa, nnete o ile a latela diletšo goba ditaelo tša bona morago a hwetša tšhelete ya gagwe.

“Nna ke be ke nagana gore di Shop-Steward di raloka ka rena. 15 months was a very long wait,” gwa realo Dusien.

Tšhelete e rile go tsena accounteng Dusien a kgona go thiba thiba mabaka a gagwe, le gona go kgona go nyakana le mošomo.

Mosena Sebola is Numsa volunteer
 

Menu