SEBUELEDI SA NUMSA SE TLA BE SE SEO GO TLOGA KA DI 28 JULY (PHUKWI) – 13 AUGUST (PHATWE) 2012

Ka kopo itseng gore Comrade Castro Ngobese, Sebueledi sa Bosechaba sa NUMSA, o tla be a le leetong moseja ka mosebetsi, kamoo a ka se kgone go dira mosebetsi wa gagwe wa gale.

Ka kopo le tla founela Comrade Nthabiseng Mofokeng ha le batla tshedimosetso le ditaba tsa botlhokwa.

Le ka kopa go bua le Comrade Nthabiseng mogaleng o o latelang: (011) 689 – 1700 kapa (011) 689 – 1707 (e tsena go ena) /Nthabiseng.mofokeng@numsa.co.za

Go bega NUMSA National Secretariat

Source

Numsa Press Releases


 

Menu