NUMSA supports Global Week of Action against the illegitimate and unelected King Mswati’s oligarchic regime (siSwati Version)

NUMSA supports Global Week of Action against the illegitimate and unelected King Mswati’s oligarchic regime

5 September 2011

Siyinhlangano yetisebenti teNational Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) simemetela kutsi siyawusekela umkhosi we Global Week of Action on Swaziland locutjwa beSwaziland Democracy Campaign bakanye naletinye tinhlangano tetisebenti emhlabeni wonkhe jikelele. LeGlobal Week of Action lehlose kugcamisa tinkinga letikhona eSwatini kufanele isekelwe ngibo bonkhe balapha eNingizimu Afrika labahambisana nekulwela buncono benhlalakahle yebantfu, kwatise kutsi live lakaNgwane lingumakhelwane wetfu. Siyavelana nesive saseSwatini ngoba naso sasisekela ngetindlela letimbalwa nasiphiliseka kabuhlungu ngaphansi kwahulumende welubandlululo, pheceleti iApartheid. Lokubuhlungu kutsi hulumende wetfu lapha eNingizimu Afrika loholwa yi ANC utsetse sincumo lesibi ngekutsi avume kuboleka umholi welive laseSwatini, inkhosi Mswati wesitsatfu tinsambansamba temali. Kusobala kutsi lemali lengaka itawudliwa ngemagundvwane asebukhosini- iNgwenyama kanye nemakhosikati akhe, nebantfwa bakhe labahlala batitika ngemititilizo labatsandza kuyitsenga emaveni ekudula langesheya kwetilwandle.

Kantsi phela lemali kufanele kutsi ngabe isentjetiselwa kutsi ihlangabete tidzingo teluntfu njengekutsenga emaphilisi alabagulako etibhedlela kanye nekubhadala tisebenti tembuso.

Lesincumo sahulumende wetfu vele siyalumela lapha kitsi ngoba sisikhumbuta emavi aBabe Oliver Tambo lebengumongameli we ANC. Ngemnyaka wa 1984, mhla hulumende wase Mozambique asayinda sivumelwano nahulumende wemaBhunu, Tambo watsi, leso sento asikehlukeni nekutsi 'bomnaketfu nabodzadzewetfu beMzambiki sebakhe budlelwano nemphisi leyenyaywa bantfu bonkhe emhlabeni'. Kangako ke sicela kutsi i-ANC njengoba kungiyo lehola hulumende wetfu nelive letfu, ihocise lesincumo sekuboleka live lakaNgwane letigidzigidzi temali. i-ANC sibheke kutsi ilawule libhange lelikhulu leSouth African Reserve Bank kutsi lihocise tonkhe timali lekungenteka kutsi sevele tibhadelwe ngaphansi kwalesivumelwano sekuboleka live laseSwatini imali. Nangabe i-ANC ingakwenta loko, kungacinisa imitamo yekukhutsata kutsi live lakaNgwane nalo libuswe ngaphansi kwentsandvo yelinyenti, pheceleti iDemocracy. Etikwaloko, ngekuhocisa lesincumo, i-ANC ingatibuyesela sintfunti njengoba yateka kutsi itsembekile ngemisebenti yayo. SiyiNumsa sikhutsatsa eMaswati nawo kutsi angapheli mandla kepha atfole umdlandla ngaloku lokwentiwe bantfu be Tunisia nebe Egypt, labakhonile kumelana nebaholi babo lababaphetse ngensila. Sitsi kini Maswati nani yibambeni njalo nize nikhone kususa Mswati wesitsatfu esikhundleni, adedele umbuso wentsandvo yelinyenti. SiyiNumsa siyaphindza futsi, kutsi sicela tonkhe tinkapane talana eNingizimu Afrika letinemabhizimisi eSwatini kutsi tingasachubeki nekwenta ibhizimisi kulelaMswati ngoba nabachubeka kusho kutsi basekela kuphatfwa kabi kweMaswati kanye nalabafuna intsandvo yelinyenti njengePUDEMO.

 

Contact: 

Castro Ngobese, Numsa National Spokesperson – 073 299 1595

Source

Numsa Press Release

Menu