Benefits

Numsa funeral scheme administered by Doves

From April 1 2007, Numsa members will belong to the Doves funeral scheme. Numsa members must contact Doves not Lesaka for any deaths that occur after this date. Mdu Ntuli and Mncedisi Phaphu spoke to Philemon Shiburi, Numsa national treasurer and Cedric Gina, Numsa second vice president, to find out why the union has changed funeral schemes.

Why did Numsa change to Doves?Lesaka did not have a funeral service. It only administered the service for Numsa members. When Numsa’s investment company (NIC) bought 100% of Doves it was wise for us to move to Doves so that it could provide members with a 100% fully owned funeral service.

What will Doves provide now?It will provide a full funeral service. The Dove’s service will NOT PAY OUT CASH.

If a member has existing cover for example through a provident fund or another private fund what will happen? We will encourage members to use Doves to provide the funeral service and to use the cash from membership of other funeral schemes to top this up. If a member doesn’t use Dove’s funeral service they will forfeit their benefit.

Who is covered by this new benefit?The primary Numsa member, spouse and his / her children are covered. This is just as before.

What about members who had taken out extra cover from Lesaka for their extended family and for other services from Lesaka?These will remain with Lesaka.

Will I pay any more for this benefit?No. It is just as before. Numsa will take the money for the funeral scheme from the union subscription that you pay to the union each month.

Contact Doves 0860112288
Umasingcwabisane we-Numsa uphethwe ngu-Doves Konke ukufa okuzokwenzeka emva komhla ka-1 Ephreli 2007, amalungu e-Numsa kufanele acele imali kumnikezeli wesikimu sikamasingcwabisane sakwa-Doves, hhayi i-Lesaka. UMdu Ntuli kanye noMncedisi Phaphu bakhulume no-Cedric Gina, isekela lesibili likamongameli we-Numsa, bembuza ukuthi kungani i-Numsa ishintshe abanikezeli.

Kungani i-Numsa isiguqukela ku-Doves?I-Lesaka yayingenayo insizakalo kamasigcwabisane. Lo msebenzi yayiwenzela amalungu e-Numsa kuphela. Ngesikhathi inkampani yokutshala izimali ze-Numsa (Numsa’s investment company (NIC)) ithenga i-Doves ngama-100% kwaba ukuhlakanipha ukuthuthela kwa-Doves ukuze inikeze amalungu insizakalo kamasingcwabisane okungeyabo ngokuphelele.

Uzobanikani u-Doves manje?Izobanika insizakalo yomngcwabo egcwele. Insizakalo ye-Does ANGEKE IKHOKHE IMALI

Kwenzekani uma ngabe ilungu linekhava esivele ikhona njengokuthi nje isikhwama sokusiza abasebenzi noma esinye isikhwama sangasese?Siyowakhuthaza amalungu ukuthi asebenzise i-Doves ngezinsizakalo zomngcwabo bese esebenzisa imali yobulungu bomunye umasingcwabisane ukugcwalisela. Uma ilungu lingayisebenzisi insizakalo kamasingcwabisane we-Doves, liyolahlekelwa inzuzo yalo.

Ubani okhavwe yile nzuzo entsha?Ilungu le-Numsa elikhulu, eliganene naye kanye nezingane zalo zikhaviwe. Lokhu kuyafana nangaphambilini.

Kwenzekani ngamalungu ayethathe ikhava engaphezulu ku-Lesaka bethathela amalungu emindeni yawo kanye nezinye izinsizakalo e-Lesaka?Labo bayosala ne-Lesaka.

Ingabe kukhona engizokukhokha futhi ngale nzuzo?Cha. Iyefana nakuqala. I-Numsa izothatha imali kamasingcwabisane ekhokhelwa inyunyana njalo ngenyanga.

Numsa se begrafnisskema (deur Doves geadministreer) Vir alle sterftes wat na 1 April 2007 plaasvind, moet Numsa-lede by Doves Begrafnisondernemers eis, en nie meer by Lesaka nie. Mdu Ntuli en Mncedisi Phaphu het met Cedric Gina, Numsa se tweede adjunk-president, gesels om uit te vind hoekom Numsa na “˜n ander diesnverskaffer oorgeskakel het.

Hoekom het Numsa na Doves toe oorgeskakel?Lesaka het nie “˜n begrafnisdiens aangebied nie. Hulle het net die fonds namens Numsa-lede geadministreer. Toe Numsa se beleggingsmaatskappy (NBM) 100% van Doves gekoop het, was dit wys vir ons om na Doves toe oor te skakel sodat ons vir lede “˜n begrafnisskema kon lewer wat 100% aan ons behoort.

Wat sal Doves nou aanbied?Doves sal “˜n volle begrafnisdiens aanbied. Doves se diens SAL GEEN KONTANT UITBETAAL NIE

Wat sal gebeur as “˜n lid bestaande dekking het, byvoorbeeld by “˜n voorsorgfonds of “˜n ander private fonds? Ons sal lede aanmoedig om Doves te gebruik om die begrafnisdiens te lewer, en om die kontant uit ander begrafnisskemas te gebruik om enige tekorte aan te vul. As “˜n lid nie Doves se begrafnisdiens gebruik nie, verloor hy of sy hierdie voordeel.

Wie word deur die nuwe voordeel gedek?Die hoof Numsa-lid, sy/haar lewensmaat en sy/haar kinders word gedek. Dit bly net soos in die verlede.

Wat word van lede wat ekstra dekking by Lesaka uitgeneem het vir ander familie en vir ander van Lesaka se dienste?Hulle sal by Lesaka bly.

Sal ek meer betaal vir hierdie voordeel?Nee. Dit werk net soos in die verlede. Numsa sal die geld vir die begrafnisskema aftrek by die subskripsie wat jy elke maand aan die vakbond betaal.

Sekimi sa Lepato se Tsamaiswang ke ba Doves Bakeng sa mafu ohle a hlahang ka mora la 1 Mmesa 2007, ditho tsa Numsa di lokela ho tleleima ho tswa sekiming sa lepato sa Doves mme e seng ho Lesaka. Mdu Ntuli le Mncedisi Phaphu ba buile le Cedric Gina, motlatsi wa bobedi wa mopresidente wa Numsa, ho fumana hore ke ka baka lang Numsa e tjhentjhileng baabi ba tshebeletso.

Ke kabaka lang Numsa e tjhentjhetseng ho Doves?Lesaka e ne e se na tshebeletso ya lepato. E ne e tsamaisa feela tshebeletso bakeng sa ditho tsa Numsa. Ha Khampani ya Dipeeletso ya Numsa e ne e reka 100% ya Doves ho bile ntho e utlwahalang hore re fetele ho Doves e le hore e tle e kgone ho neha ditho tsa rona tshebeletso e felletseng ya lepato.

Na ke eng eo Doves e tla fana ka yona jwale?E tla fana ka tshebeletso e felletseng ya lepato. Tshebeletso ya Dove HA E NEHE MOTHO TJHELETE HO HANG.

Ha setho se na le tshireletso e ntseng e le teng, mohlala, provident fund kapa letlole le leng la poraefete, na ho tla etsahalang? Re tla kgothaletsa ditho ho sebedisa Doves hore e fane ka tshebeletso ya lepato mme di sebedise tjhelete ho tswa bothong ba dikimi tse ding tsa lepato ho eketsa hodima sena. Ha setho se sa sebedise tshebeletso ya lepato ya Doves sona se tla lahlehelwa ke benefiti ya sona.

Ke mang ya sireleditsweng ke benefiti ena e ntjha?Setho se ka sehloohong sa Numsa, mohatsa sona le bana ba sireleditswe. Mona ho tshwana le pele.

Ho thweng ka ditho tse nkileng tshireletso e ka hodimo ho tswa ho Lesaka bakeng sa ba leloko le bakeng sa ditshebeletso tse ding ho tswa ho Lesaka?Hona ho tla tswa ho Lesaka.

Na ke tla lokela ho lefa hape ka hodimo bakeng sa benefiti ena?Tjhe. Ho tshwana le pele. Numsa e tla nka tjhelete bakeng sa sekimi sa lepato ho tswa tjheleteng e kengwang yunioneng e leng eo o lefang yunione kgwedi le kgwedi.

Menu