Advice: Dear Judi

Dear Tamsanqa

Please go to your Numsa PE Local at 151 Commercial Centre, Sidwell, Port Elizabeth , tel: 041-453 2109. Comrades should be able to assist you . But remember yours was a temporary disability. You only get paid compensation if you were off work for more than three days and if you did not get paid sick leave for the time that you were off sick.

Comrades from Macsteel.

I think we should always remember that whenever there is fallout between workers (s/s included) and the union official, the first line of complaint should be at the local office. Arrange to meet formally with the local office bearers and get your problems sorted out there and then.

In some regions, there are locals that have special days dedicated to discussing factory problems, apart from the ordinary shop steward councils.

And in others, there is what is known as the Local Dispute Committees (LDCs). LDCs are structures in the local that deal with problems that members encounter at their workplaces. They advise you to declare a dispute or maybe take the problem to a monthly management/shop steward meeting or to the factory general meeting for that matter.

But they are also capable of re-routing your problem as they see fit.

So it is not all gloom and doom but it is your duty as a member in this union to exhaust all these channels optimally and start owning this union. You don’t have to sit on a problem for a long time, because some concerns by workers are time-bound. For the mere fact that you spoke to an organiser and he has not solved your problem that on its own constitutes a problem .

So my advice – arrange a meeting with the Klerksdorp local office bearers and if you have a LDC, raise the problem there as well.

Dear Judi

We write this letter as the Macsteel Klerksdorp workers complaining about our local organiser Gcina Mkhokheli. Now is about two years we try to work together with our organiser and we write to him two letters trying to talk with him about his poor service. Even when we have a general meeting, we try to organise him as the organiser, he doesn’t pitch. Even last year on December 17 we were holding wage negotiations you won’t believe that he was almost 30 minutes late. He then told us he was on honeymoon in Durban . He also loses cases that are very poor (simple), if CCMA put out the date of cases the member himself must go and collect that date. There are many that organiser always do, he always has family problems. Now we as the workers we ask the union for another organiser, ka kopo.

Macsteel Klerksdorp workers.

Dear Judi Please advise me, I broke my fore-arm on Feb 13 2001 at Ford Motor Company, PE. Since then I have never heard anything. I went to Labour Dept, I gave them my accident report, still there’s no reply. If you could, would you please forward me with Mr M. Mdladlana’s address because he is my last hope? I am a card carrying member of ANC and Numsa. Yours in struggle. Tamsanqa Hlumelo

Dear Judi

I was working in Canopy Workshop CC for six years. On the February 7 2005 I was fired in a bad manner with a case that I did not commit eg. scandal case. Since 2001 I’ve been working under full of oppression at work and I did report my problem but nothing was happening about it. Today I am down and out.

A company boss sends a shop steward to do a driver’s licence and these shop stewards received side cash directly to the white boss. In fact he already sold us out. All comrades in the factory do not trust this shop steward. Cde, I became a union member from 2001 to 2005. I’ve been paying fees per week. Since 2002 up to 2005 the company deducted R34,36 per week for provident funds but on the 3 rd Feb 05 after I’ve been fired I went to check my money I found nothing. I came back to the manager to ask why the manager said I am a monkey f-word kaffir and I am shit. Please make investigation about it. Worried Cde.Dennis N Gwala

Dear Cde Dennis

I have been trying to contact you on your cell and your phone is constantly off. I spoke to a lady at your company’s human resources dept by the name of Monica and she said that they have supplied you with the necessary information for you to have applied for your provident fund monies at Mibco.

Please contact your local office in Pinetown, Suite 103 , 10 Arbour House, 73 Crompton Str, 702-5424. They are keen to help you with your problems.

As for the allegations, I think it would be wise to make such allegations backing them up with some proof. It will not help your cause to just make wild allegations for which you don’t have supporting proof. Don’t wait for a problem to rear its ugly head, snub it in the bud whilst there’s still time. Please read the reply for Macsteel comrades.

Cde Ngwane

Comrade BG,

Ingcwadi yakho ngiyidlulisele kwi-union eyengamele ezezimayini i-Num. I-Num izophenya kabanzi ngaloludaba lwakho. Ngicela ukuthi uthinte ucomrade Puleng kulezinombolo – 011 3772000, ingcwadi yafikela ezandleni zakhe..

Ukukhala kungabe kusasiza ngoba benze njalo phela abaqashi bansondo! Bathi bangabona ukuthi ishopsteward inekhono, bheka futhi bayibona njengesithikamezo kuhla lwabo lokugqilaza abasebenzi, bese beyihlwitha ishopsteward beyifaka ngakucala lomqashi. Wuzungu olwalukhandwa yilabaya baqashi ababekhothame ngaphansi kohulumeni wobandlululo. Ngesizathu sokuthi bafuna ukuqumba phansi inyonyana, ingabe isabakhona lapha embonini. Bese bemsebenzisa uqabane lona, buka usenguye manje oxosha abasebenzi kepha lutho ukubaqasha, okwakhe nje ukuxosha. Suka lapho sebem’denda noma bemphuce isikhundla.Bemfuthele ngaphandle wena owabona amafinyila. Ngesingabo phela bacabanga ukuthi babulala inyonyana kanti cha, yilapho beyenza ukuthi iqine kakhulu kunakuqala.uNumsa weza necebo lokuthi njalo uma sikhetha ishopsteward kufanele sikhethe,nesekela lakhe(altenate s/s). Enye nenye ishopsteward kufanele ibe ne-alternate yalo. Okuzothi uma leshop-steward iyangale kocingo bese i-alternate ibe yiyona eqhubeka nolomsebenzi. Ngalokho sinakho ukwakha uhla olulandelayo lwezikokheli (2nd layer of leadership). Engingakusho ukuthi laboComkufanele ukuthi uma sebeku management,

Dear Judi

Ndithe makhe ndikubhalele malunga nencebiso zakho. Ngo 1984, ndaqashwa kwi-mine yase Kilbarchan, eNewcastle & ngo 1989 nda-discharge, malunga nezimpi ezabakho enkomponi. Lapho ndafumanu i-Blue Card (UIF). Ngo 1990 yavala le-mine till today. Kuthe ngo 2000, ndeva kwi radio ukuthi abantu abaphelelwa kwi mine bayabukezwa ngezimali. Ngicela usizo Juli ukuthi ndenze njani, kuba ngo 2000 ndandisejele. Ndinazo zonke izitampu semine leyo kwi-reference book (dompass). Xa uthe waphendula ndakufotostela leyo dompass. Impendulo please sis Judi. BG Africa

Dear Judi

Cde ngidlulisa ukukhala kwami lapha yize selidume ladlula. Ngikhala ngoiphucwa uCom Vukani njenganosihlalo wethu kwinyunyuana njengalokhu esegixabezwe ngasohlangothini lwemangement. UCom Vukani besimthembe kakhulu futhi imithetho kwezabasebenzi iphila engqondweni kuye, kubonakala ukuthi isiphiwo sobuholi unaso. Mina ngibona sengathi uNumsa awukwenzanga okufanele ngokudedela okaNgema. Ngangcono ukuthi zikhwele ngasohlangothini lwenyinyana. Nokho akusenani, sekuwukubhonga emswanini. Ozithobayo. Nkosinathi Ngwane. (0822993686)

Dear Comrade Answer

I spoke to a certain woman by the name of Mary and she has promised to contact the administrators of the fund – Wynne-Jones & Co. She will request the very first statements (1996) that were sent to contributors to be sent to you. These statements should reflect the amount that you carried over to the provident fund from the pension fund.

Dear Judi

Workers from Electrolyte complain that their pension fund values are not reflected in their statements. Answer Kawulela

Menu